Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem zorganizowanego systemu sprzedaży w postaci sklepu internetowego, oferującego swoje produkty pod adresem internetowym: https://karolina-bancer.pl.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:

 • adresu poczty elektronicznej: krzaborowska@gmail.com
 • telefonicznie pod numerem telefonu:
 • w godzinach pracy Sklepu (9:00-17:00), za wyjątkiem dni świątecznych, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.
 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Sprzedawca –Karolina Bancer z siedzibą pod adresem: Święta Katarzyna ul. Żeromskiego 42B, NIP: 6572938526, REGON: 380766348 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach ( Warszawska 44)
  3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia (posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia dla skuteczności czynności sprzedaży wymagana jest dodatkowo zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
  4. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu (Przedmiot Umowy Sprzedaży).Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
  5. Sklep – serwis internetowy, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, dostępny pod adresem internetowym: https://karolina-bancer.pl. za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Klientom Produkty oraz usługi graficzne i redakcyjne.
  6. Strony – Sprzedawca i Klient.
  7. Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: https://karolina-bancer.pl.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zasady ogólne
  1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies i akceptacja postanowień tych dokumentów najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
  2. Wykaz oferowanych przez Sprzedawcę Produktów i usług znajduje się na stronie sklepu.
  3. Regulamin dotyczy sprzedaży detalicznej Produktów i usług za pośrednictwem Sklepu.
  4. Produkty oferowane w Sklepie są unikatowe i chronione prawami autorskimi. Ich powielanie w całości lub części jest zakazane.
 3. Składanie zamówień
  1. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Cena podana przy Produkcie lub Usłudze w chwili złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
  3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Strony Sklepu, elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
  4. Zamówienia składane za pośrednictwem Strony Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
  5. Dla skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza Zamówienia, tj. w szczególności danych kontaktowych Klienta, w tym dokładnego adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta, a także akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Do złożenia zamówienia elektronicznego wskazane jest założenie konta. Konto może założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail.
  6. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kwestie związane z polityką prywatności Sklepu, w tym w szczególności dotyczące wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych ze zbioru danych Sprzedawcy, dostępne są w odrębnej zakładce na Stronie Sklepu w dokumencie pt. „Polityka prywatności oraz polityka cookies”.
  7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, wyszczególniającą rodzaj, liczbę oraz cenę zamówionych Produktów, sposób i termin płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Tym samym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail. Klient ma możliwość usunięcia zamówienia za pośrednictwem swojego konta do momentu otrzymania potwierdzenia Zamówienia.
  8. W każdym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego Zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży Produktów. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności).
 4. Koszty i termin wysyłki
  1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub wskazanym przez Klienta w danych, stanowiących konto Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu. W przypadku zmiany adresu doręczenia Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o tym fakcie. W przypadku błędnego wskazania przez Klienta adresu w Zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie wezwie Klienta do wskazania poprawnego adresu. Sprzedawca nie odpowiada za wskazanie błędnego adresu przez Klienta, a realizacja Zamówienia na błędnie wskazany adres jest uważana za Zamówienie zrealizowane.
  2. Produkt jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej kurierem (usługa paczka 24), paczką (usługa paczka 48) lub przesyłką poleconą ekonomiczną. Poza terytorium Polski zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej kurierem, paczką bądź przesyłką ekonomiczną, według opcji wybranej przez Klienta w Zamówieniu. Klient każdorazowo wskazuje sposób dostawy oraz wybór przesyłki. Brak odmiennego wskazania przez Klienta oznacza wybór przesyłki kurierskiej nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  3. Czas realizacji Zamówienia z dostawą na terytorium Polski wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia Zamówienia i jego opłacenia (to ostatnie nie dotyczy zamówienia w opcji płatności przy odbiorze). W przypadkach szczególnych zastrzega się prawo do wydłużenia czasu realizacji do 10 dni roboczych (czas na uzupełnienie braków magazynowych).
  4. Czas realizacji Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski jest zależny od rodzaju przesyłki oraz kraju dostawy, zgodnie z terminami podanymi przez Pocztę Polską.
  5. Klient ponosi wszelkie koszty związane z doręczeniem Produktu w kwocie zależnej od wartości, gabarytu, wagi i miejsca doręczenia Zamówienia liczonej po uwzględnieniu rabatu, formy płatności i sposobu wysyłki.
  6. Klient pokrywa koszty wysyłki w każdym przypadku, jeżeli złoży Zamówienie z dostawą towaru poza terytorium Polski. Kwota jest zależna od kraju dostawy, wagi zamówionego towaru oraz rodzaju przesyłki i zostaje naliczona automatycznie podczas wypełniania formularza zamówienia.
 5. Płatności
  1. Sprzedawca najpóźniej w chwili doręczenia Produktu przekaże Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT za sprzedane Produkty. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta.
  2. Klient w Zamówieniu każdorazowo dokonuje wyboru sposobu płatności, jednego ze wskazanych poniżej:
   1. za pobraniem – przy odbiorze Produktu,
   2. przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy tutaj konto bankowe (przelewem elektronicznym e-przelewem lub kartą płatniczą w systemie firmy Paypal S.A.),
   3. przekazem pocztowym.
  3. Odbiór Produktów
   1. Dostawy Produktów realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   2. Przy odbiorze Produktu/ów Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o ewentualnych brakach ilościowych, uszkodzeniach bądź wszelkich wadach fizycznych Produktu.
  4. Odstąpienie od umowy
   1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów:
    – przekraczających sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
    – bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.
   2. Datą odebrania zamówionego Produktu jest data jego doręczenia do Klienta przez Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
   3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
   4. Klient w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania Produktu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
   5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klient przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od umowy.
   6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę obejmująca cenę Produktu oraz koszty dostarczenia zakupionego Produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
   7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej. Towar należy odesłać na adres: (taki jak siedziba firmy)
   8. Zwrot należności za zwrócony Produkt zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.
   9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
    – gdzie przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    – dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism.
  5. Procedura reklamacji
   1. W przypadku ujawnienia się wad fizycznych w Produkcie, istniejących w chwili zawarcia umowy sprzedaży, bądź stwierdzenia niezgodności z umową dostarczonego Produktu, Klient powinien zgłosić ten fakt nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o istnieniu wady lub niezgodności Produktu z umową. W reklamacji Klient musi wskazać na rodzaj wady, bądź rodzaj niezgodności oraz jednocześnie dostarczyć Produkt do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, tj. na adres: taki jak siedziba firmy z dopiskiem „reklamacja”.
   2. Wszystkie reklamacje Klientów powinny być wysyłane na adres Sprzedawcy wskazany w §7 ust. 3 Regulaminu.
   3. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń klienta.
   4. W przypadku usunięcia wad Produktów, bądź wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad na swój koszt.
  6. Postanowienia końcowe
   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) – w odniesieniu do umów konsumenckich – oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
   2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
   3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.